Født i Fattighus.

Anna Johanne Jensen et uægte barn.

Dette rædsomme ord blev brugt om børn født uden for ægteskab. Men efter min mening er der ikke noget der hedder uægte, alle børn er ægte.

I mange hundrede år var seksualiteten og det kristne ægteskab tæt knyttet til hinanden, og indtil det 19. århundrede var udøvelse af seksualiteten uden for de givne rammer ikke blot en synd, men en kriminel handling. Den ugifte mor - der fik en "horeunge" - var meget dårligt stillet i datiden samfund, specielt fordi hun ikke havde ret mange samfundsmæssige rettigheder uden en mand i huset, ej heller en indkomst. Så det endte som regel med at barnet blev sat i pleje. I tilfældet med Pauline Jensen som både var fattig og ugift, hun fik 4 børn uden for ægteskab med den samme mand Niels Christiansen enkemand og røgter på Herlufsholms avlsgård. De bliver aldrig gift, hun føder på fattighuset Helligåndshuset og på fattighuset på Karrebækvej.  Hvor hun er født ved jeg ikke men hun er hjemmehørende i Herlufsholm sogn. Hun dør i 1887 af en hjernesygdom (mit gæt er Syfilis). Alle børn er sat i pleje. Anna Johanne Jensen bliver sat i pleje i 1886. Bistrup. Hun er født i 1885 den 28 marts 4 uger for tidligt ifølge jordemoderprotokollen på fattighuset på Karrebækvej.

Hun er sat i pleje hos Dines og Karen Nielsen i 1886, de to er på dette tidspunkt 62 år og hun 56 år. De bor Bistrupgade 52. Her vokser hun op, og bliver en sund kraftig pige med sin egen mening. Hun går nu i Bistrup skole og da hun er 10 ½ år slår lærer Sørensen hende i vrede med et spanskrør. Hun har røde striber og mærker på armen og den ene balle.

Forældrene Dines og Karen kører til politilægen som ser på hende. Hun kan ikke side eller ligge på den ene side. Der bliver lavet en klage til Herlufsholm sogneråd, da det er dem der er ansvarlig for hende. De beder Fodby skolekomitéen om at se på sagen. De indkalder Sørensen til møde og han nægter at modtage en advarsel om at han har overskredet grænsen for revselsretten. Sagen bliver send videre til øvrigheden, og der bliver fra øvrigheden ikke gjort noget mod læreren han får delvis ret.

Anna Johanne var et velnæret og intelligent barn, som var elsket af sine plejeforældre. Hun var ikke bange for læreren og havde nok for meget selvtillid efter lærer Sørensen mening. Dengang mente man at et uægte barn ikke havde de samme rettigheder som et ægte, altså blev barnet allerede fra fødslen socialt fordømt på grund af dets herkomst. Måske har de andre børn også set lidt skævt til hende. Plejeforældrene var måske nok også lidt gamle, men Dines Nielsen havde aldrig været bange for at gøre sig gældende over for øvrigheden, det fremgår af diverse protokoller.

Lærer Sørensen var da også en mand der var fremme i skoene og var foregangsmand i viden om landbruget. Han var altid ude med en mening om alt, selv dengang der kom telefon i Bistrup skrev han en længere artikel i avisen, om at de var for dovne og langsomme. Så det var nok to selvstændige personer der støtte sammen. Enden på dette bliver at Anna Johanne bliver flyttet til Fodby skole, her går det tilsyneladende. Dengang var et skolemiljø baseret på frygt, gjaldt det om at komme hurtigst muligt ud af skolen, ud af 7. klasse, og ud til dårligt betalte, ufaglærte job, fordi de ville væk fra tæsk og verbale ydmygelser.

Hun bliver Tjenestepige på nabogården i Bistrup Bistrupgade 38, kommer senere til Ladby hvor hun møder Hans Rasmus Pedersen, de bliver gift 10 april 1910 i Herlufsholm kirke. De bor på Kæhlersvej og i Møllegade og får 6 børn.

Plejeforældrene dør i 1901 og 1906.

 Kilder Kirkebøger, sogneprotokoller fra Herlufsholm og Fodby, Næstved arkiv Akavalieronline, historie online.

Bistrupgade 52

Bistrupgade 52

Bistrup 1771 Oders lister

Navn på mand

Beskæftigelse

Mandens Alder

Mandens antal gange gift

Hustrus alder

Hustruen Antal gange gift

Søren Verling

Husmand og daglejer

40 år

1

48

1

Christian Paulsen

Gårdmand Avlsmand

47

1

46

1

Jens Sørensen

Gårdmand Avlsmand

40

1

28

1

Hans Sørensen

Gårdmand Avlsmand

45

1

32

2

Niels Pedersen

Gårdmand Avlsmand

63

1

69

1

Hans Pedersen

Gårdmand Avlsmand

51

1

57

2

Niels Olsen

Gårdmand Avlsmand

30

1

28

1

Christen Olsen

Gårdmand Avlsmand

50

2

38

1

Peder Larsen

Gårdmand Avlsmand

62

1

56

1

Jens Hansen

Gårdmand Avlsmand

41

2

26

1

Hans Svendsen

Gårdmand Avlsmand

52

1

49

1

Stephan Sørensen

Gårdmand Avlsmand

43

1

48

2

Niels Paulsen

Gårdmand Avlsmand

42

1

32

1

Rasmus Hansen

Husmand Daglejer

46

1

42

2

Lars Andersen

Husmand Daglejer

59

1

50

1

Hans Nielsen

Husmand Daglejer

61

1

48

1

Lars Villumsen

Husmand Daglejer

50

2

51

2

Christen Nielsen

Husmand Daglejer

54

1

51

1

Hans Jensen

Husmand Daglejer

31

1

38

1

Jens Christensen

Husmand Daglejer

50

3

28

1

Hans Jacobsen

Husmand Daglejer

50

2

25

1

Hans Sejrsen

Husmand Daglejer

51

1

43

1

Rasmus Pedersen

Husmand Skrædder

31

1

48

2

Frederik Nielsen

Husmand Væver

41

1

42

2

Niels Hansen

Husmand Smed

30

1

24

1

Bent Pedersen

Husmand Skovfoged

46

1

45

1

Ebbe Christensen

Indsidder Daglejer

53

2

32

1

Anders Pedersen

Indsidder Daglejer

60

1

52

1

Jens Pedersen

Indsidder Almisselem

71

1

80

2

Ole Væver

Indsidder Almisselem

60

1

54

1

Kilden i Bistrup

Den gamle kilde i Bistrup lå på den anden side af Saltø å på den trekant som tilhørte Vadestedsgården. Henne ved skrænten til Bistrupgade 16 i gæret ind til Saltø. Den løb tør da Saltø dregnede sin jord. Men stenene ligger der stadig, bare faldet sammen. Ved ikke om den har været brugt til helligkilde eller bare almindelig vandforbrug. 


Jens Hansen 1822.


Jens Hansen havde 8 t., 4 sk, 7/9 alb.
Han havde en gård med 4 længer 48 fag, temmelig godt hold ved lige.
Desuden havde han 6 heste, 6 køer, 2 kviger, 3 stude, 2 kalve 5 svin, 10 får of 1 vædder. Jorden var sået i brak, hvede 10 sk, rug 2t og 3 td halm, rug 2t, alt temmelig godt behandlet, høsten mådelig. Han havde også sået kløver, men havde ingen staldfodring.
Han havde 2 beslagne vogne, 1 træ plov, 2 jernharver, 1 træharve, og 1 tromle.
Saltø skriver at han dyrker sin have og jorde mådelig.

Lars Olsen 1822. Mat. 5a

 Stedet er brændt og udflyttet, alt er ødelagt af ildebrand tillige med alt hans indbo.Der er 4 længer 46 fag nybygget. Han har 4 heste, 3 køer, 2 kvier, 2kalve, 2 søer, 4grise og 5 får.
Jorden er høstet mådeligt, sået i brak 3 t. rug og 3 td halm, 3 1/2 t. alt er mådeligt behandlet, hans bygeri har tæret alt hans tid har ikke haft tid tiljordbehandling.
Han har desuden sået lidt kløver, på marken er der lidt søer og eng.
Der er ingen arbejdsredskaber, har en vogn tilhørende Buckholz, da hans ejen er brændt, foruden en jernplov, 2 jernhaaver, og en træharve.
Saltø skriver at det hele er drevet mådeligt og meget mere i uorden nu end før branden, haven er ikke udnyttet.


Hans Olsen

Hans Olsen var stedsøn af gårdmand Lars Olsen Bistrup, hans forældre var Ole Nielsen og Mette Hansdatter fra Appenæs. han er født den 28 september 1828, mette Hansdatter blev senere gift med lars Olsen, der boede på mat. 5a Bryllinggård.
Gården brændte en gang før 1822 og Lars Olsen byggede den op igen under svære forhold, gården blev revet ned da vejen oppe på bakken skulle rettes ud. Hvornår den er bygget ude på marken ved jeg ikke.
Hans Olsen gik i Bistrup Skole og den 29 marts 1843 blev han udskrevet og antaget til konfirmation. han var en dygtig, flittig og opmærkson elev står der i hans skudsmålsbog.
Han blev udskrevet med følgende karektere:
Religion godt
Bibelhistorie godt
Salmer godt
Boglæsning godt
Skriftlæsning godt
Tavleregning godt
Hovedregning godt +
Skrivning godt
Opførsel godt
Hans Olsen bliver gift med Birthe Marie Hansdatter og får en dreng Lars Olsen født 22 december 1859 og en pige Mette Kirstine Olsen født 12 august 1867.
De har i mange generationer heddet Hans og Lars, den sidste Bulow Olsen i Bistrup var Hans Bulow Olsen gift med Ingeborg Larsen datter af husmand H.C. larsen Bistrup de bliver gift 2 juledag 1924.

Peder Michelsen 1822.

Peder Michelsen gård var på 4længer, 49fag, de er  gamle men holdt godt, der er nyt tag på længerne. Han har 6 heste, 7 køer, 2 kvier, 2 stude, 2 kalve, 5 svin, 13 får 1 væder og 1 buk.
Jorden er høstet mådeligt der er såer brak i 3 t /hvede og 3 12 t rug, det er temelig godt behandlet. Der er sået kløver til stalfodring,
beslagene vogne, 1 Han har 3 bjernplov, 1 jern harve, 1 træ harve.
Er begyndt at behandle markerne godt og har temmelig gode urter i haven.


Jens Nielsen 1822.

Har 4 længer, 51 fag i temelig god stand. Har 7 heste, 8 køer, 3 kvier, 2 stude, 3 kalve, 8 grise, 14 får og 1 væder.
Jorden sået i brak hvede 2t, rug 3 t, og halm 2, 1 1/2 r rug temelig godt behandlet, høstet mådeligt. Har sået kløver i det som udlæg.
Har 3 beslagene vogne, 1 jern plov, 2 jern harver, 1 træharve.
Haven i god stand og hans jorde behandles mådeligt.

Christian Jensen 1822.

Han har 4 længer, 45 fag, er holdt godt til mådeligt. Han har 6 heste, 1 føl, 4 køer, og 1 kvige, 3 stude, 4 kalve 2 svin  4 grise, 10 får, og en væder.
Høstet mådeligt, sået i brak hvede 10 sk., rug 4 t og 3 halm rug 2 t  temelig godt behandlet. Har sået 4 t med kløver.
3 beslagene vogne, 1 jernplov, 1 jernharve og 1 tromle.
Jordene mådeligt behandlet, haven temelig god, folkene begge gamle.

Hans hansen 1822.

Hartkorn 8 t 4sk. 2 fk. 7/9 alb., lager 4 a 5 halm efter gødning.
Han har 4 længer, 50 fag godt holdt i stand.
Har 6 heste, 11 køger, 2 kvier, 3 stude, 3 kalve, 6 svin 14 får og 1 væder.
Høstet mådeligt, sået i brakhvede 1 t rug, 4 t i 3 halm, 1 t rug temelig godt behandlet.
Sået kløver i det som udlæg.
Han har 3 beslagene vogne, 1 jernplov, 2 jernharver 2 træharver 1 tromle.
jorden mangler kultur, haven temelig godt behandket.

I 1906 boede på mat. 8a

Gådmand Husfader, Rasmus Kristoffter marinus Rasmusen.
Husmoder, Ane Kirstine rasmusen
Barn, Hans P. Valdemar Rasmusen
Barn, Marie Rasmusen
Barn, karl Rasmusen
Tjenste- tyende, Frands Themisen
Tjenste-tyende Nora Kristoffersen.

I1906 Boede på mat. 9a.

Gårdmand Husfader, Mads Rasmus Andersen.
Husmoder, Ane Kerstine Andersen.
Barn. Karen Marie Andersen.
Barn. Hans Kristian Andersen.
Barn, Fredrik Andersen.
Tyende, Karen laurine Nielsen.
Tyende, Hansine I. Petersen.
Tyende, Lars peter Jørgensen
Tyende, Peter Jacob Nielsen. 

 I 1906 Boede på mat. 1

Lærer
Husfader Niels Sørensen
Husmoder Karen Margrethe K. Sørensen.
Barn Anna Sørensen.
Barn Helga Sigrid Sørensen
Barn Gerda elisabeth Sørensen.
Tyende Ane Marie Nielsen.
Logerende Jens Marinus Jakobsen Kontorasistent.

I 1906 boede på mat. 10 a.

Husmand Husfader Lars Olsen
Husmoder Frederikke Olsen
Barn Kristian Frederik Laurits Olsen
Barn Petra Else Olsen
Barn Sophus Marinus Olsen
Tyende Augusta Sofie frederikke Hansen.

I 1906 boede på mat.12 a.

Skomager.
Husfader Johan Johansen
Husmoder Nete Marie Johansen
Barn Ebba Olivia Marie Johansen.
Barn Åge Albert Emil Johansen
Barn Osval Hugo Bernhart Johansen.

I 1906 boede på mat. 3 a.

 Gårdmand Hans Anders Hansen
Husmoder Anne Margrethe Hansen
Barn Peter Fredrik Kurt Hansen
Barn Hans Karl Hansen Slagter rejst til England.
Barn Alfred Hansen senere mejeribestyrer
Barn Frederik Hansen overtog gården
Barn Emilie Hansen
Barn Karen Edele Hansen
Tyende Hans Christian Otto Hansen
Tyende Anne Sofie Jakobsen.

I 1906 boede på mat. 2 a.

 Forpagter Husfader Knud poulsen
Husmoder Bodil Kristine Poulsen
Barn Holger Poulsen
Barn Marie Poulsen
Barn Sofie Poulsen
Barn Karen Poulsen
Tyende Hjalmer Petersen
Tyende Vilhelmine Matilte Petersen
Tyende Mary Kristine Sørensen.

Husejer Husfader Hans Jakob Jørgensen
Husmoder Johanne Marie Jørgensen
Barn Christian Jørgensen
Barn Jørgen Jørgensen
Enke Maren Christensdatter.

Husejer Husfader Hans Peter Petersen.
Husmoder Klara Katrine Petersen.

I 1906 boede på mat. 10 d

Gårdejer Husfader Peter Vilhelm Hansen
Husmoder Ane Kirstine  Dothea Hansen
Barn Lars Aksel Valdemar Hansen
Barn Emmy Margrethe Hansen
Tyende Laura Alfrida Cecielia Andersen.
Tyende Carl Peter jensen

I 1906 boede på mat. 10 E

Husfader Peter jensen
Husmoder Karen Marie Jensen
Barn Bertha Marie jensen
Barn Jens peter Jensen
Barn Lars Christian Jensen
Husmoder huslyerske Mette Sofie Mortensen

I 1906 boede på mat. 10b.

Skovridder Husfader Jens Frederik Hegn
Husmoder Thora Marie Johanne E. Hegn
Slægtning Harriet Olivia Ibsen
Tyende Hans Jacobsen
Tyende Jensine Loise Kristine Rasmussen.

I 1906 boede på mat. 1. D. a

Husbestyrer Husfader Hans Nielsen
Husmoder Ellen Kristine Nielsen
Barn Jens Frederik Nielsen
Husmoder huslyerske Sofie larsen

I 1906 boede på mat. 1. D. b

Husmand husfader Ole Olsen
Husmoder Marie Olsen
Barn Klara Margrethe Olsen
Barn Christian Anders Olsen
Barn Frederik Olsen
Barn Margrethe Olsen.

I 1906 boede på mat. 1. D. e.

Husmand husfader jens Henriksen
Husmoder Sofie Henriksen

I 1906 boede på mat. 1.D. d.

Husmand Husfader Vilhelm Frederik Nielsen
Husmoder Johanne Nielsen
Barn Niel peter Frank Christensen

Arbejdsmand og under alderdomsunderstytelse
Husfader lars hansen
Husmoder Karen hansen
Hans Peter Rasmussen

I 1906 boede på mat. 1. E

Husmand husfader Peter Petersen
Husmoder Enis Marie Natalie Petersen
Barn  Aksel Marius Petersen
Barn Frederik Vilhelm petersen
Barn Svend Georg Petersen
Barn helga Natalie Petersen
Barn Tora Marie Petersen

Alderdomsnydende  arbejdsmand Husfader Dines Nielsen
Husmoder Hansine Kristine Dinesen

Pensionær Karen Marie Nielsen

Husfader Niel Kristian Dinesen
Husmoder Anna kirstine Dinesen
Barn Else Kirstine Dinesen
Barn Thorvald Christian Nielsen

I 1906 boede på mat 6 d

Husmand Husfader Rasmus jakobsen
Husmoder Marie Jacobseb
Barn Hans Jacobsen
Barn Jacob Jocobsen
Barn Ane Kartrine Jacobsen
Barn Emil Alfred Jocobsen
Barn Edel Hansine Jacobsen

Husfader Christian Christiansen
Husmoder Marie Christiansen
Barn Alma Hansine Christiansen
Barn Peter Svend Christiansen

I 1906 boede på mat. 7

Jodrforpagter Husfader Christian Nielsen
Husmoder Ane Margrite Nielsen
Barn hans Christensen
Tyende hans Jørgen Hansen
Tyende Marie Nørgård

Hans Andres Hansen Daglejer ved agerbrug

I 1906 boede på mat. 11 6e

Husfader Lars Jørgensen
Husmoder Mette Marie Jørgensen

I 1906 boede på mat. 3 d

Uddeler i brugsen Husmoder Christiane Theodore Hansen
Barn Hans Peter Hansen.
Barn Valdemar Fredrik hansen
Barn Marie Charlote Jørgensen
Tyende Ana Charlote Jørgensen.

I 1906 boede på mat 12b.

Husejer Husfader Niels Andersen

Husmoder Karen Marie Andersen

Husfader Andreas Petersen Husbestyrer
Husmoder Kirsten Petersen
Barn Christian Petersen
Barn Friderik Petersen
Ane Margrethe Johansen Alderdomsnydende

Husfader peter Christiansen
Husmoder Maren Christiansen

Husfader Lars Jacobsen Daglejer
Husmoder Boline Jacobsen

I 1906 boede på mat 12 g

Tømmer husejer husfader Hans Nikolej Jensen
Husmoder Ane Kristine Jensen

Barn Jensine Petrine Jensen.

I 1906 boede på mat. 4 c 6i

Husejer Smed Lars Christian Petersen
husmoder Anne Marie Petersen
Barn Niels Peter Christian Petersen Tømmer
barn Otto Gustav petersen
Barn Emma Kirstine petersen
Barn Thora Emilie petersen

I 1906 boede på mat. 3b

Gårdejer Husfader peter Jørgensen
husmoder Karen Jørgensen
Barn Hans Peter Jørgensen

Enkemand Jørgen Ottensen.

I 1906 boede på mat. 4a-4d

Gårdforpagter husfader Hans Peter Jensen
Husmoder Anne Margrethe Jensen
Barn Hans Alfred Jensen
Barn Jenny Marie Rasmine Jensen
barn Asta Hedvig jensen
Barn Karl Charles Jensen
Enke Karen Marie Larsen
Tyende Valdemar Rasmus Larsen

Landsarkivet Jordbøger fra Saltø og Folketællinger Kort og matrikel

Kommentarer

Hans Peter Hansen

07.11.2022 08:47

Hej har et par og en enkelt person i Bidstrup, måske du kender noget til dem. De er fra starten af 1700. Søren Dybsøe er den ene og parret Søren Pedersen og Anne Sørensdatter.

på forhånd tak

conny larsen

07.11.2022 12:33

Umiddelbart kender jeg ikke noget til disse personer. men måske en dag jeg støder på dem

Seneste kommentarer

07.11 | 12:33

Umiddelbart kender jeg ikke noget til disse personer. men måske en dag jeg støder på dem

07.11 | 08:47

Hej har et par og en enkelt person i Bidstrup, måske du kender noget til dem. De er fra starten af 1700. Søren Dybsøe er den ene og parret Søren Pedersen og Anne Sørensdatter.

på forhånd tak

25.10 | 08:17

Det er matrikel nr. 2 i Bistrup

25.10 | 07:28

Hej han boede bistrupgade 38 matrikel 2 gården brænde i 1901 og blev bygget op igen conny

Del siden