Velkommen til vores hjemmeside

                         Aktiebrev.

   Nr. 163                                                             kr. 5

Undertegnede Bygge-udvalg tilkendegiver herved, at

                                               Hr.

            Tømrer Otto Petersen 

af  

Bistrup

Eller den, til hvem dette Aktiebrev lovligen transporteres, er Aktionær i den på Fodbygaars grund i Fodby By i sommeren 1905 opførte Bygning --- indrettet til Forsamlingshus- lokale m. m. --- for et beløb af

                 FEM KR

.

Som Aktionær er den lovlige indehaver heraf berettiget til At hæve den kvota-del af nettoudbyttet, som bemeldte bygning ved udleje osv. Er i stand til at give, næst efter at renter og afdrag af  et 1ste prioritets - lån , stort 3000 kr. er betalt.

De vigtigste betingelser og vedtægter, dette aktiebrev vedkommende, er i den an-Ledning aftrykt på omstående side.

Hans Madsen, Peter Henriksen, M. Petersen,

Ludvig Clausen, fam. Silkesen, Fr. Nielsen.

Vedtægt

For

Fodby sogns Forsamlingshus.

                                     i 1905

1. Aktieejerne i Fodby sogn vælger en bestyrelse af 7 medlemmer, hvoraf 3 afgår hver andet år og 4 hvert andet. Første gang trækkes lod om afgangen. Den således valgte bestyrelse har den højeste udøvende myndighed angående Aktiekapitalen og den øvrige økonomiske forvaltning samt forsamlingshusets benyttelse. Det er bestyrelsens ufravigelige pligt at våge over en sømmelig brug af forsamlingshuset, og navnlig har bestyrelsen at påse, at misbrug af spiritus ikke finder sted. For at forebygge dette, fastsættes det som en - også af enhver generalforsamling - urokkelig bestemmelse, at udskænkning og nydelse af spiritus ingen sinde må finde sted i nogen af forsamlingshusets lokaler, uden efter bestyrelsens særlige i hvert enkelt tilfælde givne tilladelse.

2. Bestyrelsen vælger selv sin formand, der indvarsler til generalforsamlinger og bestyrelsesmøder og leder forhandlingerne på disse.

3 Aktierne skal lyde på navn og bopæl og kan transporteres til navngiven mand. Transporten forevises og noteres i en dertil indrettet protokol, der er i bestyrelsens varetægt.

4. I juli måned hvert år afholdes generalforsamling, hvortil enhver i Fodby sogn boende aktionær har adgang og ret til at afgive stemme angående det foreliggende, og hvor bestyrelsesvalg foretages samt muligt aktieudbytte udbetales. Aktionærer, boende udenfor Fodby sogns grænser, har samme ret til udbytte af deres aktie som de i sognet boende, men har ingen stemmeret i selskabets anliggender.

Mulige forandringer i disse vedtægter med den i § 1 nævnte undtagelse kan foreslås og vedtages med simpel stemmeflertal med dog kun, når en tredjedel af aktionærerne er mødt på generalforsamlingen.

Fodby forsamlingshus blev indviet 9 november 1905, men allerede i 1878 stiftedes man Fodby byggeforening som et aktieselskab med det formål at skaffe et forsamlingssal og lokaler til en forbrugsforening.

Salen indrettedes oprindeligt hvor Fodby brugsforening havde butikslokaler, i fodbygade 22 og efter regnskaberne at dømme blev den benyttet meget flittigt. Der holdtes en del foredrag og møder, samt selskabelige sammenkomster men det var under trange forhold, især for brugsforeningens vedkommende.

I 1890 var det Jens Jensen og hans kone Karen Sofie Jensen der var uddelerpar i brugsen. De havde 3 børn:

Johanne Kirstine Jensen
Ellen Dorthea Jensen
Pauline Marie Jensen.

I 1901 er det så Niels Peter Petersen og Maren Sofie Jørgensen der står for brugsen. De har 3 børn:

Kristen Julius Petersen
Peter marius Petersen
Jørgine Kristine Petersen.

Og så har de en tjenestepige Mary Alvilda Jakobsen

En bestyrelse bestående af grd. Knud Lund som formand, samt pastor Mejnertsen, lærer Niels F. Andresen, stenhugger Ludvig Klausen, grd. J Petersen Fodby, grd. Rasmus Andersen og tømmer Hans Nikolaj Jensen, Bistrup, vedtog på et bestyrelsesmøde d. 2 juni 1905 at modtage et tilbud på opførelsen af et forsamlingshus.

Arbejdet overdroges til tømmer Kr. Sørensen, Vallensved, og murer Fr. Madsen, Bistrup til en samlet sum af i alt 6220 kr. kørsel af de fleste byggematerialer besørgedes af sognets beboere vederlagsfrit og allerede i november stod huset færdigt til at tage i brug.

Som vært for huset antoges Møllersvend Lars Jensen og hans kone Anna Jensen fra Tappernøje, han var samtidig Ostehandler. De havde 3 børn:

Helga Jensen
Emmy Jensen
Hedvig Jensen

Til indvigelsfesten var Pastor Mejnertsen og forstander Dam, Brøderup, inviteret som talere, og senere på måneden holdes den første selskabelige sammenkomst.

Hvornår Hans Larsen bliver vært i forsamlingshuset ved jeg ikke men det er et sted fra 1910 og frem, for i 1916 i folketællingerne står de som vært i forsamlingshuset og han er arbejdsmand.

Hans Larsen er født i Saltøby den 29 dec. 1874, og døbt i Vallensved kirke, forældrene, Lars Larsen og Bodil Marie Hansdatter, flyttede til Fodby i 1875, bortset fra nogle korte afstikkere, har han boet i Fodby det meste af sit liv.

Hans far Lars Larsen blev født i Bistrup 1 april 1839 som næstyngste af en børneflok på 6, konfirmeret i Fodby kirke den3-4 1853 med karakteren GX og MG. Lars Larsen kom ud af tjene i Vallensved i 1854. Han var arbejdsmand i agerbrug og kirkeværge. Lars Larsen blev gift med Bodil Marie Hansdatter 16/12-1871 i Vallensved kirke.

Hans mor Bodil Marie Hansdatter født i Saltøby den 4 maj 1845 som den ældste af 5 søskende, døbt i Vallensved kirke den 8 juli 1845. Hun blev konfirmeret den 11/4 1859 i Valensved kirke med karaktererne GOD, MEGET GOD. Blev gift den 16/12-1871 og fik 3 børn hvoraf 1 døde ca. 10 md. gammel.

Maren Kirstine Marie Hansen født 15 sep. 1887 i Stenbænksholm som den ældste i en børneflok på 7og døbt i Fodby kirke den 17 dec. 1887, forældrene.

Hans Peder Hansen og Karen Marie Hansen boede i Stenbænksholm. Hans Peder Hansen blev født den 13/12 1864, konfirmeret 20/4 1879 i Fodby kirke med karaktererne TG og MG, blev gift med Karen Marie Hansen den 17/12 samme dag som deres ældste datter blev døbt, var arbejdsmand. På sine ældre dage var han kroniks syg og uarbejdsdygtig.

Hendes mor Karen Marie Hansen født i Menstrup den 31/-1867. Konfirmeret 24/4-1881 i Marvede kirke med karakteren MG og MG, (aldersdispensation), er dem er den yngste af 5 søskende.

Hans Larsen og Marie Larsen var værter i forsamlingshuset i 38 år, samtidig har Hans Larsen passet Bregnebjerg telefoncentral som i mange år var indrettet i forsamlingshuset, desuden var han ringer og graver ved kirken, samt udførte en del dræningsarbejder, og han har i årevis kalket mange gårde til pinse.

Han udførte alt med omhu og stor flid når Hans Larsen var optaget andre steder, var det Marie Larsen der sørgede for hjemmet og telefoncentralen, Marie Larsen har aldrig boet uden for Fodby sogn, og var altid meget flittig. Da hun blev gift som 18-årig var hun tjenestepige hos Knud Lund, hun er en af dem i familien der er blevet ældst

,

Hans Larsen og Marie Larsen samt deres børn.

Hans og Marie fik 11 børn hvoraf 1 døde som 6-årig formegentlig af menegitis. De blev æresmedlemmer af forsamlingshuset, da det havde 50 års jubilæum i 1955.

I årene har man holdt mange feste og generalforsamlinger, foredrag og ikke mindst gymnastik. Gymnastikforeningen blev stiftet samme år som forsamlingshuset, og man brugte salen i forsamlingshuset til at gøre gymnastik i.

Fra 1923 og frem til slutningen af 20-erne blev der afholdt maskerade i Fodby forsamlingshus, dette blev afholdt i samarbejde med socialdemokratisk forening og husmandsforeningen

Den første Maskerade blev holdt Mandag den 12 februar 1923 og det var for begge foreningers medlemmer. Alle skulle bærer masker, og masken skulle falde kl. 21. Man uddelte 4 præmier, til de 2 smukkeste damer og til de 2 komiske herre. Det var de 2 formænd der i fællesskab skulle købe præmierne som skulle henholdsvis koste 6 kr. for førsteplads og 4 kr. for anden plads, og man havde fællesspisning med medbragt madkurv. Dette har sikkert været afløseren for de årlige tilbagevendende fastelavnsridt i Bistrup.

1 februar 1946 vedtog husmandsforeningen man at holde Dilettant, og den første opførelse blev holdt den 24 marts 1946 med generalprøve samme dag kl. 3 eftermiddag og kl. 18 aften skulle man opfører forrestilingen. Billetprisen var gældende for hele aftenen og for ældre kostede det 2 kr. og for unge 2,50 kr. Musikken var frk. Sauls Orkester og man måtte leje et klaver til musikken.

50 års jubilæum.

Onsdag den 9 november 1955 fejre man 50 års jubilæum idet huset havde indvielsesfest samme dato i 1905. Siden indvilgelsen har huset gennemgået forskellige forbedringer og udvidelser, og navnlig i det sidste årstid før jubilæet er der ofret meget, så lokalerne kunne fremtræder i meget smuk stand.

Fodby sogn er jo ikke så stort, men alligevel ret spredt, og det kneb med at samle de fjernest boende, hvorfor økonomien ofte har været vaklende. Bestyrelse bestod i 1955 af smedemester Åge Christiansen, Bistrup, formand, forp. Fr. jensen, Bistrup, Fisker Ejner Petersen, Skraverup, grd. H. Bach, Smedemester Christensen, Tømmermester P. E. Madsen og gdr. P. o: Madsen. Fodby, disse personer har gjort et meget stort arbejde, og det er al anderkendelsre værd.

Jubilæumsdagen blev blive fejret med en fest, der er tilrettelagt således at alle aktionærerne kan deltage, og bestyrelsen venter for en gangs skyld lokalerne fyldt til trængsel.

Som en ekstra ydelse afgik der med forventet tilslutning rutebil fra Stembænksholm.

Formanden, smedemester Christiansen, Bistrup bød velkommen til den store forsamling under fællesspisningen af medbragt mad, og senere gav han en oversigt overforsamlingshusets historie.

Den tidligere vært, Hans Larsen og hustru, der har været værtsfolk i forsamlingshuset i 38 år, blev derefter under stærkt bifald udnævnt til æresmedlemmer.

Der blev tillige talt af sognerådsformanden, lærer Høsvig, smedemester Christensen, Fodby, montør N. K. Christensen, der overrakte et bordflag fra gymnastikforeningen, Centralbestyrer Peter Larsen, Fodby, Pcist. Chr. Larsen, Guderup, overinspektør Carl Christiansen, København, og forfatteren Bang Petersen, Fodby.

Endvidere blev der sunget, to til festen forfattede sange og der herskede aftenen igennem en fornøjelig stemning. Der sluttedes med bal til Mathilde Sauls orkester. I en pause blev der bortloddet en del gevinster, som var skænket i dagens anledning.

Interessant aften i Fodby.

Efter optakt til den for, vinteren planlagte møderække.

Fra hjulplov til mejetærsker en seværdig film

En række beboere i Fodby sogn tog i 1955 iniatativet til i vinterens løb at holde en række ¨møder i Fodby forsamlingshus, hvor forskellige interessante og aktuelle emner kan blive taget op til debat.

Det første af disse holdes torsdag den 5 oktober og havde samlet stor tilslutning. Primus morter for disse arrangementer, lærer J.G. Høgsvig som bød velkommen og gav ordet til magister Ferdinand nationalmuseet, der var kommet til stedet i stedet for inspektør Yde Andersen, som var forhindret.

Magister Ferdinand gav indledningsvis nogle orienterende oplysninger om filmen, fra hjulplov til mejetærsker, som han derefter viste og ledsagede med at forklarende foredrag.

Filmen viste hvordan arbejdet med jorden i gammel tid foregik, med den primitive hjulplov, trukket af to okser, og hvordan kvinden ligeledes måtte deltage i arbejdet, som fr. i hendes tilfælde bestod i at drive okserne frem. Og det var ikke alene det udendørs arbejde filmen viste, men også det indendørs. Man så ind i stuerne hos de enkelte familier og men stiftede bekendtskab, med datidens familieliv.

Filmens anden halvdel var en kontrast til alt dette primitive. Vor morderne og tiptop morderne tid, hvor vi har store og kraftige maskiniserede maskiner til al slags arbejde.

De mægtige Combiners præstationer i Jylland hvor hele Filmen var optaget. DE enestående hedeplove der bryder heden med fuger på en meter i bredden og dybde og der er forspændt en 2 larvefodstraktor. Også mejetærskerne der efterhånden vinder indpas overalt, så man i filmen.

Filmen var det egernartig og absolut seværdighed, og den var da også genstand for stor interesse ligesom magister Ferdinands foredrag hilste bifald.

Efter denne afdeling spilledes nogle optagelser af forskellige dialekter, hvor bland andet en sjællænder og en lollik fortalte minder fra en tid der ligger 70- 100 år tilbage, og en fynbo reciterede krybskyttehistorier på sit klingende modersmål.

Aftenen sluttede med en yderst internsandt film om filmens barndom og den var genstand for stor morskab blandt publikum, ihukommende nutidens morderne og dygtige filmoptagelser.

Man så kongeparret på cykeltur i Nordsjælland, Ellehammers flyveforsøg og Robert Svendsens tur over kanalen, ligesom og polarforskeren Cooks, ankomst til København og hans modtagelse var repræsenteret. Særlig interessant var den afdeling ved at Cook som bekendt senere afsløredes som svindler.

Aftenen blev helt igennem vellykket og en fin optakt til de påtænkte møder i vinterens løb.

Der var da også blandt samtlige deltagere stemning for at møderne forsætter, lige som det henstilledes at den standart, som mødet i aftes havde haft, så vidt muligt søgtes holdt ved de efterfølgende.

Bregnebjerg telefoncentrel

Bregnebjerg telefoncentral.

I 1881 blev den første telefoncentral oprettet i København, med 22 abonnenter. Samtalerne ekspederedes af en telefonist, som kunne - men ikke måtte - lytte til samtalerne.

Jobbet som telefonist gav naturligvis et indgående kendskab til folks gøren og laden. Alle kendte alle i den lille landsby, og det gav nogle ekstra ydelser, når man ikke kunne huske nummeret på en person, sagde man bare “stik mig smeden eller stik mig købmanden“.

Når en abonnent ønskede at telefonere, foregik det via centralboret med klapper der faldt ned og med propper hvorigennem samtalerne foregik. Når så samtalerne var færdige ja så faldt en anden klap ned, og så tog man proppen ud og man skulle huske at ringe af fortæller faster Ida. Det foregik med håndsving i starten, og senere med en knap.

I Fodby var Hans Larsen centralbestyrer, den lå i forsamlingshuset med åben fra kl. 7 til 20 i Marts til Oktober, og fra November til Februar åben fra 8 til 20. På helligdage fra 8 til 11. Senere til kl. 16. Den havde 35 abonnenter i 1924, fordelt på i Fodby, Bistrup og Guderup. Nr. 1 havde Hans Lund, og Niels Sørensen Bistrup skole nr. 2, senere blev det Fodby station der havde nr. 2.

Faster Ida fortæller at hun ikke kan huske hvornår den blev startet, men at hun sad der siden 1939, da var hun 10 år gammel, det var ikke lovligt, men alle farmors børn også Peter har hjulpet til med centralen. Farmor sad der i starten, men hun skulle jo også passe forsamlingshuset. Ida fortæller at de ikke kunne deltage i fester før klokken 16, for telefonen skulle jo passes. Senere blev det at man skulle passe telefonen døgnet rundt. Det foregik ved at man satte en alarm op i soveværelset. Man skulle jo kunne få fat i brandvæsnet eller lægen siger Ida.

Senere blev centralen flyttet op hos min farbroder Peter, Ida siger at hun ikke husker hvor det blev gjort, men at hun stadig hjalp til der omme når Peter skulle ud til et eller andet. Han havde ellers en dame fra Stenbæksholm til at sidde der, men hun skulle jo også have fri.

Ida og jeg blev enige om, ved at regne tilbage, at centralen ca. stoppede i 1972 da der blev fuldautomatiseret.

1924 var der 35 abonnenter
1943 var der 60 abonnenter
1949 var der 81 abonnenter

Fra fødslen af Fodby Sogns Forsamlingshus.

Skrevet af Svend Rostrup Bistrup, en artikel

der blev bragt i Landbrugs nyt, med billeder tegnet af Ellen Valentin

”Fodby Byggeforening dannedes i begyndelsen af 1878 med det formål at skaffe Forsamlingssal og lokale til en Forbrugsforening” (udpluk fra protokollen dateret 1900).

Der dannedes et aktieselskab hvor der blev udstedt 41½ aktier á kr. 2.075,00. Samtidigt blev der i den lokale bank i Næstved optaget et lån på kr. 1.800,00.

Der blev indgået en lejekontrakt på 50 år for et stykke jord i Fodby by. Der skulle svares kr. 10,00 i grundskat til Fodby gård.

Jordstykket ligger i dag på Fodbygade 22, hvor Fodby brugs indtil for nyligt, havde til huse. Huset opførtes af murermester Holst af Karrebæk, var færdigt 1 juli 1878 of kostede kr. 3000,00 kr.

Forbrugsforeningen boede til leje i forsamlingshuset, hvor de betalte kr. 11,00 i årlig leje. De overtog resten af den 50-årlige forpagtningsret og bygningerne i 1905, da der efter åben licitation var indhentet tilbud på opførelsen af det nuværende forsamlingshus.

Den 2 juni 1905 ”antages et skriftligt tilbud fra tømmer Kr. Sørensen, Vallensved og murer Fr. Madsen Bistrup på 6220,00” til opførelse af huset. Det var på lejet grund, og grunden blev først købt i august 1913 af gårdejer Lars Hansen, Fodby for kr. 500,00 og blev udstykket til matr. Nr 11c Fodby.

Det nye hus indvies 9. November 1905 kl. 16.30 med foredrag af bla.a. Fodbypræsten Meinertsen, der var meget aktiv i forsamlingshusets bestyrelse i en lang periode.

Af protokollen kan man se, at familien Lund ofte har besat formandsposten og altid har været en af de meget stabile bærende kræfter i tiden fra 1900 og op til i dag, startende med gårdejer Knud Lund, der efterfulgtes af hans Lund og som senest blev fulgt af Ingelise Lund.

I 1917 installeres der elektritet og siden blev telefoncentralen ”Bregnebjerg” oprettet i forpagterboligen. Først i 1946, da centralen flyttedes fik forsamlingshuset eget telefonnummer. Det var først i 1970 at der lægges centralvarme i alle bygninger, der tidligere havde været opvarmet af kakkelovne. Således står der at man i 1833 anskaffede kakkelovn til store sal, ”da den gamle ovn er aldeles ubrugelig”.

For ikke at tage for meget plads op, var der garderobe på loftet, og udover at det under krigen kostede 5 øre at hænge frakken deroppe, er der stadig lokale beboere, der kan huske, at der blev kissemisset deroppe bag skorstenen.

Den vært der har været der længst (38 år) var arbejdsmand hans Larsen og fru Marie, der i den periode fik 11 børn. De blev antaget pr. 1 juni 1911 og var der til 1 oktober 1949.

Den første gang der omtales dilettantforestilling er i 1956, hvor landboungdommen opfører ”Fiskertøsen”. Året efter nævnes det også, men selvfølgelig har der været spillet lokalt tidligere. Det er vest først i de sidste tre år , hvor der igen med stor succes og lokalt engagement er opført dilettantforestillinger for røde lygter. Initiativtager og drivende kraft har været dagplejemor Connie Hansen, Fodby.

Der har fra ældre tid været tradition for at sognets skoler holdt juletræ for eleverne i forsamlingshuset. Den første gang der holdes egentlig juletræ fra forsamlingshusets side er i 1962, hvor Margretheskolen meddelte, at de kun holder juletræ for skolesøgende børn. Siden da har der været juletræsfest i huset, og på nær et par svipsere er det altid d. 28 december.

Protokollerne nævner et utal af gange, hvor der bygges om. De rigtige store ombygninger har fundet sted i 1954, hvor bla.a. skiffertaget lægges på, men 1970 og 1978 er også datoer sognets indbyggere husker. På den tid var der store diskussioner om husets fremtid, bla,a. p,g.a. at de veterinære myndigheder havde været på besøg og forlangte forbedringer der løb op i et pænt stort beløb. Sidst er forpagterboligen udvidet og renoveret, og igen er det sket med frivillig arbejdskraft og velvillig bistand fra de lokale håndværkere.

I dag har Fodby Forsamlingshus en indretning, et udseende og en kapacitet, der er tidssvarende, og hertil et aktivitetsniveau, der nok skal bære det velbrugte hus godt ind i det nye årtusinde.

Leje           før 48           efter 48           1957

Stuen         kr. 5,-           kr. 7,-              kr. 10-

Lille sal      kr. 10,-         kr. 15,-             kr. 25,-

Stor sal      kr. 15,-         kr. 20,-             kr. 40,-

Hele huset kr. 25,-         kr. 35,-1)          kr. 60,-

1) dog kr. 40,- m/ klaveret.

1945

9/11 40 års jubilæum ” fælles kaffebord og underholdning af gdr. Bang Petersen, Fodby og derefter bal med Søndergaard Andersens orkester”.

1955

50 års jubilæum. Der skulle være fællesspisning, ”men værtens kuvertpris på kr.13,- blev forkastet og i stedet begyndte festen med spigsning af medbragt madkurv. Forsamlinghuset gav en pilsner el. sodavand”.

1995

90 års jubilæum. Der er stor reception, hvor Erna har inviteret bogmester Sv. Aage Andersen.

Der har altid været en form for banko i forsamlingshuset, men jeg tror at spillet den 29 december 1980 har slået alle rekorter med ikke mindre end 296 deltagere.

Foreninger, der har lejet sig ind gennem tiden:

1900

Foredragsforeningen
Fodby Sogns afholdsforening

1901

Afdansningsbal v/ danselærer garderhusar Jensen
Mejeriet Fodby

1903

Frelsens hær
Husmandsforeningen
Ungdomsforeningen
Haglskadeforeningen
Hesteavlerforeningen
Venstre Foreningen

1905

Brandforsikringsforeningen
2 maj 1905 Fakir Assim laver forestilling leje 2 kr.

1906

Spareforeningen
Gymnastikforeningen
Fodby Sogns Sygeforening
Hesteassuranceforeningen
Afholdsforeningen ”Stjernen”
6 april Skuespiller Nielsen oplæser, afgift 20 % af entreindtægterne.

1907

Fastelavnsforeningen
Telefonforeningen
Understøttelsesforeningen

1908

Det radikale venstre
Fodboldforeningen

næstved arkiv kirkebøger folketællinger familien  og svend rostrup 

Seneste kommentarer

07.11 | 12:33

Umiddelbart kender jeg ikke noget til disse personer. men måske en dag jeg støder på dem

07.11 | 08:47

Hej har et par og en enkelt person i Bidstrup, måske du kender noget til dem. De er fra starten af 1700. Søren Dybsøe er den ene og parret Søren Pedersen og Anne Sørensdatter.

på forhånd tak

25.10 | 08:17

Det er matrikel nr. 2 i Bistrup

25.10 | 07:28

Hej han boede bistrupgade 38 matrikel 2 gården brænde i 1901 og blev bygget op igen conny

Del siden