Fodbys ny skole byget i 1831

Fodbys ny skole byget i 1831

Min skoletid i Margretheskolen Fodby.

Lørdag var jeg på pinden i arkivet og skulle hjælpe de der dukkede op, der kom en og spurte om Margretheskolen om ikke jeg syntes det var en god lille skole. Hvad skulle jeg svare, jeg valte og være ærlig og sige nej det syntes jeg ikke. Vedkommende spurgte så hvorfor jeg syntes det. Jeg svarede at der blev gjort forskel på gårdmandsbørn, dem fra fjorden og så os almindelige arbejderbørn alle fattigrøvende!

Startede i skolen 1962 i første klasse, jeg kom nok for tidligt i skole, jeg anede ikke noget som helst om hverken tal eller bogstaver. Kunne ikke følge med, havde det svært. Gik så første klasse om, det gik lige med hiv og sving indtil 3 klasse hvor jeg blev puttet i specialklasse nogle timer hver dag. Så jeg har aldrig lært matematik fysik eller tysk, for det var de timer jeg skulle ned i specialen og lærer dansk. Jeg gik glib af meget samvær med klassen.

Jeg følte mig virkelig uden for jeg var ”anderledes” regning gik ikke bedre. Læren opgav og så fik jeg bare stukket nogle plus og minusstykker ud. De eneste timer jeg holdt af var religion og husgerning for der kunne jeg følge med, husgerning fordi mor altid lærte fra sig. Religion fordi vi havde en meget god lærer der var en fremragende fortæller. Alene det faktum at lærerne ikke troede på mig, havde stor indflydelse på min skolegang, og det faktum at der blev slesket for de bedrestillede familiers børn fordi forældrene havde mere overskud til at gøre sig gældende. Min far og mor havde ikke så meget tid til det de måtte passe vores syge lillesøster og så arbejde hårdt ved siden af,

En dag de andre skulle have Fysik og jeg specialundervisning, var læren i special syg og jeg fik nogle opgaver at lave sad der helt alene i 4 timer gik ud på gangen bare for at opdage at de andre var gået ned i gymnastiksalen for at male dekorationer til skolekomedie. Da brød min verden sammen jeg gik tudende ned til førstelæreren og sagde at nu tog jeg hjem. Hvorfor dog det spurte han jeg sagde hikstende at det var så uretfærdigt at jeg skulle sidde hel alene i et klasseværelse og de andre morede sig med at male og var fritaget fra undervisning. Førstelæreren tog mig med ned i gymnastik og spurgte læreren hvorfor jeg ikke var taget med. Jamen hun havde jo specialundervisning. Om ikke hun viste at læreren var syg nej det viste læreren ikke. Jeg var af den overbevisning at læreren god viste det. Nu var det for sendt at lave noget malearbejde der var ikke plads til mere.

Da jeg kom på Ny Holsted skole gik det meget bedre fik mange gange topkarakteren for de underviste på en helt anden måde

Da vi gik ud af 7 klasse blev der holdt tale og sagt at nogle af os nok ville savne skolen og jeg TÆNKTE aldrig i livet vil jeg savne den skole og det har jeg ALDRIG gjort  

Fr. Miesler fortæller.


I 1821 kom vi til Fodby, jeg boede hos min fars broder som var lærer og ungkarl, han havde ellers været bagersvend men havde svage lunger.

Ved vores ankomst til Fodby skole spiste vi vores befordringsmands simple hjem. Vi fik kartofler med meldypelse, hvorefter vi klatrede over et stengærde, ind i hvor egen have og derfra ind i vort tilkommende hjem, en lav lerklinet hytte med småbitte blyindfattede vinduer.

En stue, et lille køkken og  spisekammer med respektive gulve af ler og brosten og i skolen og stuen. 2 af de små bilæggere fra Frizøs jernværk. Huset var fuld af snavs fra øverst til nederst.

Vores hovednæringsmiddel var havresager og kødet af nyfødte kalve, som kostede 1sk. pr. Pd. Hvis vi var heldige fik vi oksekød, så vankede der suppe i 8 dage. Smør kostede 12 Sk. Pr.Pd., kartofler 6 Sk.Pr.Skp., en køretur til Næstved 2 Mk. og gamle Ane gik bud til Næstved for 4 Sk. og en kop tynd kaffe.
Markedsdagene i Næstved var festdage, hos Ole Sipperup på torvet nød man gåsesteg med brød og øl til 12 Sk. pr. portion.

Min farbroder var en kundskabsrig mand med mange bøger. Han skrev smukt og usædvanlig korrekt, han var en dygtig lærer og ville ikke indfører indbyrdes undervisning, men han var den fuldendte prylemester, jeg mindes ham med tårer i øjnene.

Min farbroder tog sin afsked i 1828 på grund af svagelighed og døde et par år efter og jeg blev sendt på opfostringshuset.

Lidt om skolen:
Fodby skole blev bygget i 1724 og til skolen hørte en degnebolig. I 1829 blev der 2 gange afholdt aktion over denne, men det højeste bud blev kun på 155 Rbd. og blev ikke antaget.

Men stormen mellem natten den 3 og 4 april 1830 blæste en af længerne omkuld og stuehuset blev så medtaget at det ikke kunne bruges til beboelse. Den blev revet ned og en ny skole blev bygget( billedet), den blev indviget den 29/10 1831. Den gamle skole købte Saltø som overlod den til fattigvæsnet og i 1850 boede der således 20 fattiglemmer.

Fodbys ny skole på Kirkebjergvej.

Fodby ny skole opført 1831 og er opført efter kancelliets normaltegning. Den var en bindingsværkbygning bestående af 10 fag, som udover skolestuen havde 3 værelser og 1 kammer. I skolestuen var der 1 kateder og 6 skråborde med bænke. Skolen blev bygget der hvor den gamle degnebolig lå. Der blev i 1829 holdt auktion over degneboligen 2 gange , men højeste bud blev 155 Rbd, det blev ikke antaget.

I en stærk storm natten mellem den 3 og 4 april 1830 faldt en af længerne ned og stuehuset blev så beskadiget at de ikke kunne bruges til beboelse. Den blev revet ned og den ny skole blev indviet den 29-10 1831.

Den første lærer i den ny skole var Peder Jensen født 1798 hvor vides ikke. Men han var i strid med Sognefoged Ole Pedersen, så meget at Sognepræsten skrev “ Ole Pedersen er en brutal og trættekær mand og tillige meget opblæst, så det vil være nødvendigt at afværge han fra yderligere synd. Har tidligere på grund af dårlige lærer, vist uvilje mod lærerne i sognet“.

I 1837 skrives der om Peder Jensen, at han er meget duelig, men hans flid står ikke i forhold til hans evner. Peder Jensen vækker ofte forargelse i byen, da han ofte er fuld uden for skolen. Hans kone har forladt ham, hun vender dog tilbage til han, men han er i mellemtiden blevet udlagt som barnefader, men frasagde barnet ved ed. Bliver afskediget den 1-8 1841 og dør 26 februar i Næstved begravet i Fodby.

Brandtaksation Fodby Skole

Akavalier online lavet af John Larsen

Undertegnede sognevurderingsmænd haver i dag foretaget følgende beskrivelse og vurdering til indtegning i den almindelige brandforsikring for landbygninger.

Fodby Sogn under Fodby Gårds Gods

Fodby kommune lader vurdere Fodby skolebygning på grund af en tilbygning af 2 fag som er opført til den vestre gavl af skolebygningen er 6 alen lang og indvendige forandringer under forsikring nr. 39 matrikel nr. 3.

A.

Skolebygningen ligger øst og vest er 32 4/24 alen lang, er indrettet i 12 fag, 13 alen dyb, 4½ alen høj, og opført af grundmur med stråtag, alt indrettet til beboelse og skole, 2 skorstene af brændte sten.

Indrettet fra øst 4 fag skolestue, bræddegulv og bræddeloft, 5 fag gang, lærerens værelse, soveværelse, havestue, dagligstue, alt med gipsede lofter, bræddegulv, paneler??, tapetserede vægge, 3 fag køkken, folkestue, gæstekammer, spisekammer, trappegang, med bræddegulv og bræddeloft, fornøden vinduer og døre.

Bygningen blev opført 1832og dengang forsikret for 1160Rdl, heraf falder på grundmuren 1008kr. Den er udmærket istandsat og vedligeholdt, 4 fag til skolestue blev som nybygning vurderet uden fundamenter 400kr. 1600kr.

Ved brug og ælde skønnes den forringet 1/5 og ansættes således til forsikring til 1280kr.

8 fag ad 450kr. 3600kr.

Og blev som nybygning vurderet, ansættes således til forsikring

Tilsammen 4880kr.

B.

Sidebygning ligger i nord og syd, 3 14/24 alen fra A i sydvest, 14 6/24alen langt, 5 fag til brug var den forhen til forskellig slags, 7½alen dyb, 2 2/24 alen højt, og opført af bindingsværk med brændte sten, og stråtag, indrettet fra syd, 2 fag til skorsten, bryggers, og et brug?? Med bbræddeloft og mælkekælder, med gipsloft, og beton gulv. 1 fag brænde hus, 2 fag svine hus, overalt fornøden vinduer og døre.

Denne bygning blev uden fundamenter som nybygning vurderet

2 fag ad 250Rdl. 500Rdl.

Ved brug og ælde skønnes den forringet 1/25 og ansættes således til forsikring for Rdl.480

3 fag ad 130kr. 390kr.

Forringet med 1/6 til forsikring 325kr.

Tilsammen 805kr.

Alderen kendes ikke, udmærket vedligeholdelse huset er tidligere forsikret for 390Rdl.

C.

Tværbygning øst og vest, den ligger 9 alen fra B i nordvest , er indrettet til kostald, hønsehus, karlekammer, hestestald, foder lo, lade, foder lo, vognremise, rullestue uforandret.

1100Rdl. Eller 2200kr.

Tilsammen 7885kr.

Afstanden fra sidebygningen B og til forsikring nr.1 pastor Makkeprangs Sidebygning er 20 alen og fra den ny tilbygning til skolen og til præstens sidebygning 21½ alen, denne forretninger foretaget efter samvittighed og således at vi som retskafen mænd tør bekræfte sammen med vor ed.

Fodby den 20de september 1875

Peter Nielsen                                Knud Lund

formand                                     vurderingsmand

For forretningen                2kr. 80 øre
Beskrivelsen                       1 kr.
Til branddirektøren            1kr. 40 øre

i alt                                     5kr 20 øre

Peter Nielsen

Brandtaksation Holger Jakobsen Fodby

Året 1870 den 4 april kl. 9 om formiddagen er af undertegnede sognetaksationsmænd i henhold til lov af 4de marts 1857 foretaget følgende taksation til indtegning i landbygningernes almindelige brandforsikring.

Fodby Sogn, Fodby By

Hr. lærer Jakobsens ejendoms hus betegnes med forsik. Nr. 61 da det er ledig.

A.

Nyt stuehus i øst og vest, 8 fag den udvendige mur grundmur af en brændt stens tykkelse og enkelte steder af en rå sten på kant, gavlen 1 stens tykkelse, indvendige skillerum af rå sten på kant, fyrreovertømmer, med stråtag, en skorsten af rå og brændte sten, længden 17½ alen, dybden 13½ alen, højden 4 alen 4/24del, 7½ fag vinduer en dobbelt gangdør med vinduer, 1 køkkendør med vindue, 10 indvendige døre, og en trappeopgang til loftet, indrettet fra øst, 4 fag dagligstue og sovekammer og spisekammer med gipsloft og bræddegulv, 2 fag til gang trappeopgang og skorsten og køkken uden gulv, 2 fag gæsteværelse med gipsloft og bræddegulv, brændehus, hønsehus, bræddeloft unde gulv, latrin med brædde loft og brædde gulv. Takseret således:

8 fag ad 180Rdl. Faget er 1440Rdl.

Heraf falder på grundmuren 250Rdl.

Nærmeste nabo er forsikrings nr. 1 i 33 alen afstand, denne forretning har vi foretaget således som vi trøste os til med vor ed at bekræfte sammen.

Fodby den 4de april 1870

Peder Nielsen                               Ludvig Lassen

Formand                                      Taksationsmand

Formanden                      2 mark
Taksationsmanden           5 mark
Branddirektøren              4 mark
Stempelafgift                  1 mark

                                 I alt 2Rdl. Betalt P. Nielsen

brantaxtationer akavalier online østerflakkebjer skolehistorie fr. meisler erendringer kirkebøger

Næste lærer er Holger Jacobsen født 1799 i Køng. Gift med Bodil Thorkildsdatter født i Hammer 1806. Var ellers lærer i Kostræde by til han kom til Fodby. Da de kommer til Fodby har de en plejedatter Bodil Andersdatter 13 år.

Holger Jacobsen var ifølge præsten en hæderlig og elskelig mand, der havde en pletfri vandel. Han var et godt eksempel for yngre og ældre.

Han fik Sølvkorset i 1870 ved sit jubilæum og stopper sin lærergerning i 1873. Han bosætter sig på matrikel 3b i Fodby . Han dør 13 august 1891, 91 år gammel. Hun dør 1899 den 18 februar 92 år gammel.

Da hun dør bliver der holdt auktion over huset, matrikel 3b. Højstbydende var slagter Johan Frederik Hansen med 1550 kr.

næstved tidne kirkebøger folketællinger

Den næste i rækken er Niels Jensen født i Bødstrup 1842. Gift i Førslev 1867 med Caroline Sophie Iversen født 1844. Tog sin afsked på grund af svagelighed i 1891.

Niels Peder Andreasen født 17 april 1850 i Ring Hammer sogn - død 13-8 1934 i Næstved. Han er uddannet på Blaagaards seminarium i 1880. Var enelærer og kirkesanger i Fodby.

Han var formand i sang og gymnastikforeningen, formand for sygekassen, regnskabsfører i brugsforeningen, revisor i mejeriet og forsamlingshuset og medlem af menighedsrådet.

Han ansættes i Fodby i 1890, havde foruden Aftenskole som var meget populær. Han var på mange måder var foregangsmand i foreninger. Han var gift med Bodil Jensen Hovgaard født i Ring 1853.

Han tog sin afsked i 1920.

østerflakkebjerg skolehistorie

Kommentarer

Aksel Frederiksen

19.11.2011 18:02

Kan nogen bekræfte, at Fodby skole, hvor jeg var elev, sidst i 30´erne, med tog var på skolerejse til HOLSTED på banen mellem Lunderskov og Esbjerg. Vel 38-39?

conny

16.02.2011 14:48

Det ved jeg ikke

anita

16.02.2011 12:53

hej er der noget om at den gamle skole i fodby er til salg

Hansen

19.03.2011 22:58

Den der er til salg er den "midt" i byen på Fodbygade 20.

Hansen

19.03.2011 22:55

Ja den er sat til salg af ejeren, der står et hjemmelavet tilsalg skilt og en web adresse til en 123 hjemmeside.

Seneste kommentarer

07.11 | 12:33

Umiddelbart kender jeg ikke noget til disse personer. men måske en dag jeg støder på dem

07.11 | 08:47

Hej har et par og en enkelt person i Bidstrup, måske du kender noget til dem. De er fra starten af 1700. Søren Dybsøe er den ene og parret Søren Pedersen og Anne Sørensdatter.

på forhånd tak

25.10 | 08:17

Det er matrikel nr. 2 i Bistrup

25.10 | 07:28

Hej han boede bistrupgade 38 matrikel 2 gården brænde i 1901 og blev bygget op igen conny

Del siden