Peter Vilhelm Svensen Steenberg.

Margrethehuset.

Peter Vilhelm havde en svær start på livet, han er født i Christianshavns kvarteret. Døbt i Vor Frelser kirke, moderen Ellen Svendsen Steenberg var ikke gift med faderen Peter Svensen, men de boede dog sammen i Amagergade 327 baghuset på kvisten, en tid. Det var et utæt og koldt og snavset sted. Moderen var vaskekone faderen arbejdsmand.

De bliver aldrig gift og moderen har siden hen en omflakkende tilværelse og bor forskellige steder. I 1841 bliver hun taget for tyveri, hendes begrundelse var ”for at skaffe mad og penge til sig barn og sig selv”, 5 dage på vand og brød. Dette gentager sig flere gange, og Peter bliver sat i pleje i hos Skomager Beck i Dysted. Hvad der bliver af faderen ved jeg ikke.

Moderen får en længere fængselsstraf, og får et barn i fælgset en datter Laurine Hansine Svendsen der bliver sat i pleje i Bregninge sogn Holbæk amt. Moderen dør allerede i 1849 og bliver ifølge skiftet begravet uden ligkasse, da der ikke er efterladt noget som helst.

Peter vokser op hos skomageren og bliver konfirmeret der, han bliver tjenestekarl i området og i 1860 er han i Tybjerg som Tjenestekarl. Så bliver han indkaldt til hæren i 1863 og deltager i krigen, i nogle af de større slag indtil han bliver såret i skulderen han bliver sejlet til Svendborg og derfra videre til Tåsinge på Valdemarslot.

Det var råkoldt og der faldt en fin støvregn, mens de fire hestekærrer bevægede sig fra havnen mod Valdemar Slot. Soldater lå og sad tæt sammen på vognene. Nogle af dem havde tæpper, og mange af dem jamrede sig, når vognen kørte over brostenenes ujævnheder. Nu skulle de tilbringe den næste tid på lazaretterne i Svendborg og Valdemar Slot. Nogle af dem skulle dø der, her lugtede af blod og dødsangst på lazarettet, de sårede soldater i sengene kunne høre, når en af deres kammerater fik amputeret et ben eller en arm, og de kunne se, når ligbærerne transporterede endnu en soldat til kirkegården. Fra bakkerne på Tåsinge kunne man se Sønderborg brænde, og Dybbøl Mølle var skudt i grus. Dette var krigen i al sin gru, selvfølgelig kom han hjem med ar på sjælen, som alle han kammerater gjorde. Han fik job hos købmand Randrup i Næstved.

Han bliver gift 1870 i st. Mortens kirke, med Karen Marie Hansen der er født i Skraverup Fodby sogn, Faderen var husmand og boede i Margrethehuset. De overtager huset i Skraverup efter hendes forældre og han arbejder også i Saltø skov, samtidig med han dyrker jorden. Her arbejde han i 38 år, og siden hen flyttede han på alderdomshjemmet Munkebo med sin hustru. De holdt guldbryllup på alderdomshjemmet. De fik 7 børn, hvoraf nogle er døde. Han var medlem af våbenbrødrene i Næstved og fik Erindringsmedaljen, han deltog i krigen i 4 infanteri regiment 6 kompagni som nummer 385.

Kilder: Næstved Tidende, mit Svenborg, kirkebøger.  

Almagergården Næstved golfbanen.

Matrikel 2a. Karrebækvej 461

Alle skifter, brandforsikringer og fæster lavet af John Larsen

På kortet fra 1830 ser man, at landevejen fra Stenbæksholm mod Karrebæk tidligere gik syd om Almagergård og videre ned over marken mod Dyvesbro ved Dyvesbækkens Udmunding i fjorden. Kikke man så på kortet fra år 1900 ses den gamle landevej nu som markvej, fra Stenbæksholm til skellet mod Almagergård. På gårdens marker er den pløjet væk.

Almagergård har sit navn fra den jord den ligger på der hedder alm ager. Dens jorde strækker sig til Karrebæk fjord, Dyvesbækken som afvander Læs-mosen og mod vest Saltøs skove. Før det hed Alm agre hed det Læs mose og Læs banke.

En af de første der står på kortet fra 1806, hedder Lars Olsens enke, neden under står der Ole Larsen og han er gift med Karen Larsdatter, han er sandsynligvis Lars Olsen søn, og har overtaget fæstet af gården efter sin fader. Ole er født i 1763 og hans moder hedder Karen Hansdatter

Ved folketællingen i 1787 er Lars Olsen død og det er en søn der har overtaget driften. Han hedder Jens Larsen og står som husbond ellers består husstanden af:

Karen Hansdatter enke husbondens moder

Ole Larsen tjenestefolk husbondens broder

Peder Larsen tjenestefolk husbondens broder

Elisabeth Larsdatter tjenestefolk husbondens søster

Karen Larsdatter tjenestefolk husbondens søster.

En del af fæstebrevet lydersåledes:

Ole Larsen 11 April 1797

Christian Ludvig Sheel Plessen Ridder etc.

Gør vitterligt At have Stæd og Fæstet Ligesom jeg herved Stæder og Fæster til Ungkarl Ole Larsen af Steenbæksholm Mark, som på en Udlod for nogle år siden fra byen er udflyttet og af hans Moder Karen Larsdatter hidtil har været i Fæste men nu formedelst Alderdom og Svaghed til ham hum godvillig haver afstået, efter en imellem dem indgået Contrecet, som Fæsterne holder sig efterrettelig, bemeldte Gård der står for hartkorn Ager og Eng 6Td. 7skp. 3fd. 1albm. Skovskyld 4skp. 1fd. 2 2/7 Albm. Med tilliggende Jorder udi én Lod samlet indeholdende efter Udflytnings Cartet Tøndeland kvadrat Alen 14000, alt stående som Karen Larsdatter har haft i hævd og brug siden Udflytningen, må bemeldte hendes Søn Ole Larsens livstid nu, bruge og i Fæste beholde *** **** **** Med ham dem indgår disse Conditioner

I folketællingen i 1801 er gården overtaget af Ole Larsen der er blevet gift med en Karen Larsdatter. Hun er sandsynligvis også fra Stenbæksholm. I 1801 har de en søn Jens Olsen, desuden har de 3 tjenestefolk:

Frederich Larsen

Karen Hansdatter

Ane Jensdatter.

Ole Larsen dør i 1811 herefter er der Niels Larsen der overtager fæstet 8 september 1812. Han gifter sig med Ole Larsens Enke Karen Larsdatter Niels Larsen Skraverup, hans forældre er Jens Larsen og Karen Nielsdatter Bornakkegård.

En del af fæstebrevet lyder således:

Niels Larsen

Mogens Scheel Plessen deres kongelige Majestæts kammerjunker, Captaine, Befalingsmand over det Herlufhlomske Distrects kystmilits, herre til Saltø, Harrested etc. Godser.

Gør vitterligt at han Stædt og Fæstet ligesom han Stæder og Fæster på livstid til Ungkarl Niels Larsen af Stenbæksholm den Gård, bemeldte sted som Ole Larsen forhen har haft i Fæste, alt på sådanne Vilkår.

1. Post

Han ægter afdøde Ole Larsens Enke, antager sig hendes børn, som om han virkelig var deres Fader

2. Post

Gården stående for hartkorn Ager og Eng 6Td. 7skp. 3 Fdk. 1 Albm.

Saltø den 8 september 1812.

Altså han er tvunget til at ægte Ole Larsens enke ellers får han ikke gården.

I 1819 kommer der atter nye til Han hedder Willum Knudsen og er gift med Gertrud Nicolajsdatter. Han kommer fra Daastrup Roskilde amt, hvor forældrene var Knud Willumsen og Else Clausdatter. Han er født i 1797. De får i Fodby sogn 3 levedygtige børn:

Knud Willumsen født 13 november 1819

Anne Willumsdatter født 29 december 1820

Karen Willumsdatter født 27 marts 1827.

I 1832 bryder har op og forlader sognet, han får et fæste i Ladby hvor han fæster Egehøj, matrikel 15a. Her føder hans kone et dødfødt barn hvilket hun dør af. Han gifter sig igen med Margrethe Larsdatter fra Mogenstrup.

Anne Willumsdatter bliver gift med Hans Peter Jensen og 2 af deres børn rejser i 1880 til Minesoda.

Almagergården bliver i 1832 fæstet af Niels Christensen, men han står dog ikke i nogen folketællinger så ham ved jeg ikke så meget om. Men i 1840 den 1 februar kommer Niels Jensen med konen Laurentze Hansdatter og 2 børn, Jens Nielsen og Jørgen Nielsen til sognet. De boede i Elmue, og var indsiddere. De er gift i Roholte 13 oktober 1826. Han fæster gården. Og i 1840 er husstanden:

Niels Jensen gårdmand

Laurenze Hansdatter hans kone

Jens Nielsen søn

Jørgen Nielsen søn

Peder Olsen tjenestekarl

Jens Christiansen Tjenestedreng

Louise Kirstine Jensdatter tjenestepige

Husstanden er blevet noget udvidet i 1845:

Niels Jensen gårdmand

Laurenze Hansdatter hans kone

Jens Nielsen søn

Jørgen Nielsen søn

Lars Nielsen søn

Hans Jørgen Nielsen søn

Jørgen Jacobsen tjenestekarl

Louise Johanne Hansdatter tjenestepige

Karen Marie Larsdatter tjenestepige

Maren Sophie Jensdatter tjenestepige

Laurenze Hansdatter dør 30 november 1847 af lungebetændelse. I skiftepapirene står der:

Laurentse Hansdatter skiftesamling

År 1847 den 1-ste December anmeldte Gårdfæster Niels Jensen af Stenbæksholm at hans hustru Laurentse Hansdatter er død *** den 30 November efterladende sig følgende i deres Ægteskab sammen avlede Børn :

En søn Jens Nielsen 11 år gammel

En do Jørgen Nielsen 9 år gammel

En do Lars Nielsen 7 år gammel

Én do Hans Jørgen Nielsen 5 år gammel

En do Johan Otto Nielsen 2 år gammel

Enkemanden ønskede **** under skiftets handling.

Skiftesamling

I afgangen Laurentse Hansdatters og efterlevende Gårdmand i Stenbæksholm Niels Jensens fælles Bo. År 1847 den 10. December blev bemeldte skifte foretaget til slutning i Overværelse af **** pågældende som Enkemanden Niels Jensen og de umyndiges værge Gårdmand Otto Hansen af Roholte . - videre er Sognefoged Niels Hansen i Fodby og examinatus iuris Hammen af Saltø de pågår som følger. Enkemanden og værgen der erklærede at de i forening stykke*** eller hvori alt havde gennemgået og takseret Boets samtlige ejendele *** de havde befundet det at være af værdi i alt 1000Rdl. Men da de ikke er videre skrivekyndige har de ikke optaget noget Dokument og Taksationen medetr** lighed en af Taksationens S***, som de ønskede taget til grund for skiftet, havde Skifteforvalteren ikke anledning til nogen Erindring.

Enkemanden anmeldte at hans afdøde hustrus begravelse havde været forbunden med en omkostning af i alt 40Rdl., der ej var fradraget i den forannævnte Taksation, og forlangte han tilsvarende sum, som*** med sig Vederlag til sin Begravelse fast til Udgift i Boet, hvori med værgen , på Tilspørgende ikke havde nogen Erindring.

På opfordring erklærede Enkemanden at Boet ej var nogen anden Gæld eller fordring påhvilende og da han derfor erklærede sig pligtig og villig til, hvis det imod formodning skulde vise sig nogen sådan på boet at afholde samme uden ansvar for Skifteforvalteren, så blev Boets Skifte foretaget som følger:

Boets indtægt andrager efter fornævnte Taksation af dets samtlige Ejendele 1000Rdl.

Boets Udgift

1.

Skifteomkostninger

a . skifte salær ------------------------------------------------------ 10Rdl.

b.

1/3 til kongens kasse -----------------------------------------------     3 - 2 - 0

c. 20% til * af sidste beløb ------------------------------------------ - 0 - 4 - 0

d. Skiftets beskrivelse ---------------------------------------------     0 - 3 - 2

e. sammes bekig** --------------------------------------------------    0 - 5 - 0

f. stemplet papir til skiftets net1stk af 1ark No 11 ---------------- 0 - 6 - 4

g. 20% til Justits ** af de under a, d og e anførte gebyrer ------ 2 - 1 - 10

h. Vidnerne ---------------------------------------------------------- 0 - 2 - 4

Tilsammen 26rdl. 2m

2.

Omkostninger ved afdødes Begravelse ----------------   40Rdl.

3.

Enkemanden vederlag samme ---------------------------- 40Rdl.

Tilsammen 106Rdl 2m

Boets Beholdning 893Rdl 4m

Der deles således :

Enkemanden Niels Jensen erholder halvdelen heraf som er hans Boets lod med 446Rdl. 5sk

Den anden halvdel falder i arv .

Til Enkemanden Niels Jensen en søn del 74 - 2 - 13 1/3

Til sønnen Jens Nielsen 74 - 2 - 13 1/3

Til sønnen Jørgen Nielsen 74 - 2 - 13 1/3

Til sønnen Lars Nielsen 74 - 2 - 13 1/3

Til sønnen Hans Jørgen Nielsen 74 - 2 - 13 1/3

Til sønnen Johan Nielsen 74 - 2 - 13 1/3

Som udgør fornævnte Boets beholdning 893Rdl. 4m Ved at foreholde Enkemanden de udkomne *****erklærede han at *** på sin **part til fordel for Børnene og tillagde derfor disse så meget i Gave de 5 sønner især erholder 100Rdl. Han bemærkede imidlertid at han ikke for tiden så sig i stand til at udbetale Arvemidlerne, hvis årsag i denne anledning blev truffen bestemmelse om at disse måtte *** indestående med sikkerhed herfor i hans Bo indtil han så sig i stand til at iværksætte Udbetalingerne, hvilket i et hvert tilfælde samt skal ske efterhånden som Børnene Opnår myndighed . – til sikkerhed for de omhandlede Arv og Gave , i alt 500Rdl. Vil desårsag en Exteait af dette Skifte være at foromtalte Tinglyst . –

Af den udlagte arv og Gave blev 1/20 % Afgiven erlagt med 2Rdl 2m .

Således er dette Skifte sluttet blev til Bekendelse forsynet med de Pågældendes Underskrifter .

Datum ut Supra Borring

Niels N.I.S. Jensen Otto Hansen

m. f. p.

Som vidner

N. Hansen A. Hammer

Niels Jensen gifter sig med Maren Jørgensdatter den 29 juli 1848, hun kommer fra Kongsted så husstanden i 1850 er følgende:

Niels Jensen gårdmand

Maren Jørgensdatter hans kone

Jens Nielsen søn af 1 ægteskab

Jørgen Nielsen søn af 1 ægteskab

Lars Nielsen søn af 1 ægteskab

Johan Otto Nielsen søn af 1 ægteskab

Ane Marie jensdatter tjenestepige

Ole Olsen tjenestekarl.

Niels Jensen dør den 26 maj 1851 han hænger sig

af ukendte årsager.

Hans skifte ligner Laurentzes, der er ikke meget forskel. Enken Maren Jørgensdatter gifter sig med Rasmus Pedersen den 12 maj 1852. Rasmus Pedersen kommer fra Everdrup og kommer til sognet ifølge ankomstlisterne Maj 1852. Han er født den 28 april 1819 og hans forældre var Peder Willumsen og Karen Andersdatter. De får en søn i 1858 den 13 marts.

I 1860 er husstanden:

Rasmus Pedersen gårdmand

Maren Jørgensdatter hans kone

Jens Nielsen søn af Niels Jensen og Laurentze

Johan Otto Nielsen søn af Niels Jensen og Laurentze

Jørgen Peter Pedersen deres søn

Anne Cathrine Hansen tjenestepige

Anne Marie Hendriksen tjenestepige

Lars Jensen skrædder

Husstanden i 1870 er således:

Rasmus Pedersen gårdmand

Maren Jørgensdatter hans kone

Jørgen Peter Pedersen søn

Jens Nielsen søn af Niels og Laurentze

Johan Otto Nielsen søn af Niels og Laurentze

Mette Kirstine Petersen tjenestepige

Mette Marie Henriksen tjenestepige

Hans Frederiksen tjenestekarl.

I 1873 bliver det lavet en brandtaksation. Lavet af John larsen

Brandtaksation Rasmus Pedersen Stenbæksholm

Vi undertegnede Sognevurderingsmænd har i dag foretaget følgende Beskrivelse og vurdering til indtegning i den almindelige Brandforsikring for Landbygninger.

Fodby Sogn Stenbæksholm By og Mark

Under Forsik. No 167 Matrikel no 2

For Arvefæster Gårdejer Rasmus Pedersen Stenbæksholm By og Mark under Saltø Gods.

A.

Stuehus Nord, 13 fag var forhen assureret for 1430Rdl som nu udgår, grundet på forandringer og en for lav Taksation, 2 sidevanger, og 2 Gavle af Grundmuret af 1 Stens længde, fyrovertømmer, 2 Skorstene af Brande Steen, Taget af Strå, Langt 33alen 4 /24 , højden 3 alen 18/24 , dybden 12½ alen 20 fag vinduer, 4 Lemme, 2 Kældervinduer, 2 Kæderlemme, 1 dobbelt Gangdør, 7 fyldingsdøre, 9 glatte døre, Indrettet fra Øst, 5 fag til Sal, gæstekammer, Mellem Stue med Bredegulv, og Gang med fliser, 3 fag Dagligstue, Soveklammer med bradegulv, 3 fag Køkken, Spisekammer med Bradegulv, Gang, Bryggers, 2fag ford*** Mælkekælder gulv af beton, Puld. Kammer, med ølkælder under, Stuehus opført 1854.Da den på , er på grund af den udmærkede Måde hvorpå at der er vedligeholdt, så må den anses for lige så God som en Ny Bygning, og ansættes således til forsikring, 13 fag ad 160Rdl faget er 2080rdl Fundamenterne er medregnede.

Heraf på Grundmuren 450Rdl

B.

Bygning Øst 14 fag, var forhen assureret for 560Rdl som nu udgår, grundet på forandringer, og en lav Taksation , Egeundertømmer i Egefod, fyrovertømmer, 2 Gavle af Egetømmer i Egefod, murede Vægge af Brande Steen, Taget af Strå, 1 fag Vinduer, 6 døre, 3 lemme, en Port, Indrettet fra Nord, 2 Huggehus hønsehus og Latrin, med bradeloft, 3 fag Lade, 3 fag lo, 6 fag Lade, da den på den udmærkede måde hvorpå den er vedligeholdt, og den må anses lige så god som en Ny Bygning, og ansættes således til Forsikring, 14 fag ad 75Rdl faget er 1050Rdl

C.

Ladelænge Syd 13 fag, var forhen assureret for 585Rdl som nu udgår, grundet på en lav Taksation, Egeundretømmder i Egefod, ingen Gavle, murede Vægge af Brande Steen, Taget af Strå, 2 fag Vinduer, 3 Lemme, 7 Døre, Langt 32 alen 5 /24 , dybden 12 alen 10 / 24 højden 3½ alen, Indrettet fra Øst, 5 fag Lo, 2 fag Lade, 2 fag Hølade, 2 fag Fårehus, 2 fag Foderlo, ligeledes er denne Bygning på en udmærket Måde, holdt ved lige, og den anses lige så god som en Ny Bygning og ansættes således til Forsikring i 13 fag ad 65Rdl faget er 845Rdl

D.

Staldlænge i Vest, 17 fag forhen assureret for 935Rdl som udgår, grundet på forandringer, og en lav Taksation, Egeundertømmer i Egefod, 2 gavle af egetømmer i egefod, Fyreovertømmer, murede Vægge af Brande Steen overalt, Taget af Strå, Langt 39 alen 16 /24, dybden 12 alen 12 / 24 , højden 3½ alen, 1 fag Vinduer, 7 Staldvinduer, 11 Døre, 5 Lemme, 1 Gennemkørsels Port, 1 vognport Indrettet fra Syd 5 fag Kostald, 2 fag Foderlo, 3 fag Hestestald, 2 fag Karlekammer og **isestald, 3 fag Port, 2 fag Vognremisse og tørvehus,13 fag med Loft fra syd ad, da den på grund af den udmærkede Måde hvorpå den er vedligeholdt, og Ansættes således til Forsikring 17 fag ad 90Rdl faget er 1530Rdl

Disse udlænger er bygget 1862

E.

Bagerhus i Nord for a 4 fag, var forhen assureret for12Rdl som nu udgår, grundet på en for lav Taksation, langt 11 alen 4 / 24 , dybden 8½ alen, højden 3 alen 6 / 24 , Egeundertømmer og Fyreovertømmer, muret af Brande Steen, Taget af strå, 3½ fag vinduer, 1 Dør, indrettet fra Syd, 4 fag Bageri til eget brug, og Rullestue med Loft over, ligeledes er denne Bygning hold godt ved lige, og ansættes således til Forsikring 4 fag ad 40Rdl faget er 160Rdl

F.

Brøndværk nedbrudt, en Post vurderet 20Rdl

Hele forsikringen 5685Rdl

Afstanden imellem a og b 3 alen 19 / 24 , Tværlængen i Syd er sammenbygget med sidelængerne, d og a er 15 / 24 , afstanden fra nærmeste Nabo flere 1000 alen denne forretning har vi foretaget efter samvittighed og således, at vi som retskafne Mænd tør bekræfte med vor Ed.

Stenbæksholm 25de November 1873

P. Nielsen N. Hansen

Formand Vurderingsmand

Modtaget for forretningen 2Rdl

Beskrivelsen 3 Mark

Til Branddirektøren 1Rdl

Stempelafgift 2 Mark

I alt 3Rdl 5 Mark

I 1880 er Johan Otto Nielsen Ugift landarbejder, og Elev på Højskolen Frederik 7. Minde. Og Jens Nielsen bliver gift med Gårdmand Aaleståk Søren Hansen og hustrus Kirsten Pedersens datter Maren Kirstine Sørensen. Han bosætter sig i et hus i Stenbæksholm og bliver tømre.

Husstanden er således i 1880:

Rasmus Pedersen gårdmand

Maren Jørgensen hans kone

Jørgen Peder Pedersen søn

Svend Jensen karl

Maren Pedersen pige

Karoline Henriette Jensen pige

Rasmus Pedersen dør af et hjertetilfælde den 27 juli 1883 og i skiftepapirerne står der: År 1885 den 27 juli anmelde gårdbestyrer Jørgen Peder Pedersen at hans fader arvefæstegårdmand i Stenbæksholm Rasmus Pedersen er død 64 år gammel. Enken Maren Jørgensdatter hensidder i uskiftet bo med anmelderens samtykke. Der er eneste myndige arving.    

Jørgen Peder Pedersen.

2 år senere dør Maren Jørgensdatter , og i hendes skifte står der følgende: År 1885 den 26 december anmeldes at gårdmand Rasmus Pedersens Enke Maren Jørgensdatter af Stenbæksholm 69 år gl. er afgået ved døden. Afdøde hensad i uskiftet bo efter hendes af 27 juli 1883 afdøde mand. Boet overdrages uden skifte i skifteretten af sønnen gårdejer Jørgen Peder Pedersen af Stenbæksholm som eneste og myndige arving og pålægges det ham at gøre arveanmeldelse.

Den 27 januar 1886: d.d. fremlages til protokollen arveanmeldelse fra gårdejer Jørgen Peder Pedersen af Stenbæksholm og indbetales arveafgiften samtidig med 306 kr. 

Jørgen Peder Pedersen bliver gift med Kirsten Pedersen fra Hammer i Hammer kirke den 28 december 1889, Hun er datter af gårdmand Rasmus Andersen og Gertrud Eriksdatter Blangslev.

Husstanden er således i 1890:

Jørgen Peder Pedersen gårdmand

Kirsten Pedersen hustru

Peder Theodore Hansen tjenestefolk

Hans Sørensen tjenestefolk

Lars Peder Jacobsen tjenestefolk

Ellen Kirstine Pedersen Tjenestefolk

Anna Kirstine Hansine Hansen tjenestefolk

Jørgen og Kirsten får 2 børn Ingeborg Johanne Margrethe Pedersen, og Kirstine Sofie Elisabeth

Ved folketællingen i 1901 er Husstanden:

Kirsten Pedersen gårdejer

Maren Gertrud Pedersen Hendes datter

Ingeborg Johanne Margrethe Pedersen hendes datter

Kirstine Sofie Margrethe Pedersen slægtning

Karen Marie Nielsen tjenestefolk

Karen Dorthea Elisabeth Mortensen tjenestefolk

Niels Jensen bestyrer

Hans Jacobsen tjenestefolk

Carl Christian Gustav Mortensen tjenestefolk

I 1906 er Kirsten Pedersen og Ingeborg ikke til stede men har midlertidigt ophold i København. Hustanden er derfor således:

Christen Hansen bestyrer

Maren Gertrud Petersen datter af huset

Anna Jensen tjenestefolk

Peter Christian Jensen Tjenestefolk

Anders Hansen fodermester

Christian Hansen tjenestefolk.

I 1911 er husstanden således Kirsten Pedersen gårdejer

Maren Pedersen hendes datter

Ingeborg Pedersen hendes datter

Hans Peter Larsen Bestyrer

Laurits Frederik Andersen tjenestefolk

Jens Marius Petersen tjenestefolk

Kresten Hansen tjenestefolk.

Husstanden i 1916:

Kirsten Pedersen Gårdejer

Maren Gertrud Pedersen datter

Ingeborg Margrethe Pedersen datter

Hans Larsen bestyrer

Inger Andersen tjenestefolk

Morten Christensen tjenestefolk

Carl Emil Olsen tjenestefolk

Den 19-12 bliver datteren Maren gift med Hans Larsen bestyrer af gården i St. Matthæus kirke i København. Hans Larsen kommer fra Hammer sogn, hans forældre havde en gård i Faarup. De var Anders Larsen og Johanne Elisabeth Nielsen. Han er født den 26- 10 1888.

Ingeborg er rejst hjemme fra har desværre ikke kunnet finde ud af hvor så Husstanden er i 1921:

Hans Larsen forpagter

Gertrude Larsen hans kone gården datter

Kirsten Pedersen gårdejer

Kresten Frost tjenestekarl

Hilmer Hansen tjenestekarl

Niels Holm tjenestekarl

Anna Larsen Tjenestepige

I 1925 har hans og maren fået en datter født 4 april 1921. Husstanden er i 1925:

Kirsten Pedersen gårdejer

Hans Larsen forpagter

Gertrude Larsen hans kone og gården datter

Kirsten Johanne Larsen hans og Gertrudes datter

Agnes Gudrund Larsen tjenestepige

Henrik Ejner Kristiansen tjenestekarl

Ejner Ingerslev Mikkelsen tjenestekarl

 

Kirsten Pedersen dør 15 juni 1928 og Hans og Gertrude får en søn den 6 maj 1929 Hans Jørgen Larsender senerne hen overtager gården. Husstanden er således i 1930:

Hans Larsen gårdejer

Gertrude Larsen hans kone

Kirstine Johanne Larsen datter

Hans Jørgen Larsen søn

Ove Nørgaard Olsen tjenestekarl

Johannes Hansen tjenestekarl

Gudrun Agnete Jensen tjenestepige

 Hans Larsen dør 21 juni 1947 af en blodsygdom. Han var en aktiv mand i sognet og har flere gange siddet i sognerådet, han var også i bestyrelsen for Lille Næstved andelsmejeri. Datteren Kirstine Johanne bliver gift med Pastor Ellekilde Fredericia. Efter hans død overtager hustruen Gertrude gården den 9-6 1949. Hans Jørgen overtager gården 6-4 1964, og han sælger til Næstved kommune 3-2 1992 som laver Næstved Golf Klub.

kilder Akavalier olnine kirkebøger brandforsikninger folketællinger Danske gårde. Næstved Tidende.

Kommentarer

robert

28.04.2014 21:03

godt arbejde med almargården
hilsen annnelise og robert

conny

11.05.2014 17:52

hej der kommer meget mere

Seneste kommentarer

07.11 | 12:33

Umiddelbart kender jeg ikke noget til disse personer. men måske en dag jeg støder på dem

07.11 | 08:47

Hej har et par og en enkelt person i Bidstrup, måske du kender noget til dem. De er fra starten af 1700. Søren Dybsøe er den ene og parret Søren Pedersen og Anne Sørensdatter.

på forhånd tak

25.10 | 08:17

Det er matrikel nr. 2 i Bistrup

25.10 | 07:28

Hej han boede bistrupgade 38 matrikel 2 gården brænde i 1901 og blev bygget op igen conny

Del siden